Struktūra ir kontaktai

Įstaigos struktūra

Peržiūrėti valdymo struktūrą

Įstaigoje veikiančios tarybos, jų sudėtys ir veikla:
Viešosios įstaigos Alytaus rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybą sudaro šie nariai:
 • Indrė Gočeldienė, Alytaus rajono savivaldybės administracijos Teisės ir vidaus administravimo skyriaus vyriausioji specialistė, viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirtas asmuo;
 • Oksana Nikulinienė, Alytaus rajono savivaldybės administracijos komunalinio ūkio ir architektūros skyriaus vyriausioji specialistė, viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirtas asmuo;
 • Valdas Račkauskas, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys, Savivaldybės tarybos, kurios teritorijoje yra įstaigos buveinė, paskirtas asmuo;
 • Vytas Jezepčikas, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys, Savivaldybės tarybos, kurios teritorijoje yra įstaigos buveinė, paskirtas asmuo;
 • Honorata Žilinskienė, VšĮ Alytaus pirminės sveikatos priežiūros centro Butrimonių ambulatorijos šeimos gydytoja, įstaigos pagal Darbo kodeksą veikiančio darbuotojų atstovo paskirtas asmuo.
Stebėtojų tarybos veikla:
 • analizuoti įstaigos veiklą,
 • susipažinti ir vertinti įstaigos vadovo parengtą įstaigos metinę veiklos ataskaitą,
 • teikti siūlymus dėl darbo apmokėjimo tvarkos.
Viešosios įstaigos Alytaus rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro darbo tarybą sudaro:
Pirmininkė –  šeimos gydytoja Indrė Vitkienė,
Sekretorė –   medicinos registratorė Lina Čiginskienė,
Nariai:  –      Daugų PGSL vedėjas, vidaus ligų gydytojas Egidijus Šerelis,
                    Šeimos gydytoja Laura Bieliauskaitė-Svetlauskienė, 
                    Butrimonių ambulatorijos šeimos gydytoja Honorata Žilinskienė.
Darbo tarybos veikla:
 • dalyvauti informavimo, konsultavimo ir kitose dalyvavimo procedūrose, kuriomis darbuotojai ir jų atstovai įtraukiami į darbdavio sprendimų priėmimą;
 • gauti iš darbdavio ir iš valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų informaciją, reikalingą savo funkcijoms atlikti;
 • teikti darbdaviui pasiūlymus dėl ekonominių, socialinių ir darbo klausimų, aktualių darbuotojams darbdavio sprendimų, darbo teisės normų įgyvendinimo;
 • inicijuoti kolektyvinį darbo ginčą dėl teisės, jeigu darbdavys nevykdo darbo teisės normų reikalavimų ar darbo tarybos ir darbdavio susitarimų;
 • esant būtinybei aptarti svarbius darbdavio darbuotojų ekonominius, socialinius ir darbo klausimus, sušaukti visuotinį darbdavio ar darbovietės darbuotojų susirinkimą (konferenciją), suderinus su darbdaviu susirinkimo (konferencijos) datą, laiką ir vietą;
Viešosios įstaigos Alytaus rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro gydymo tarybą sudaro:
Daugų PGSL vyr. slaugos administratorė Lina Makarevičienė,
Daugų PGSL vedėjas, vidaus ligų gydytojas Egidijus Šerelis,
Simno ambulatorijos vedėja, šeimos gydytoja Jūratė Overaitytė,
Butrimonių ambulatorijos vedėja, šeimos gydytoja Honorata Žilinskienė,
Šeimos gydytoja Linutė Barysienė,
Alovės medicinos punkto bendrosios praktikos slaugytoja Regina Grigaravičienė,
Vyr. slaugos administratorė Kristina Vyšniauskienė.
Gydymo tarybos veikla:
 • svarstyti asmens sveikatos priežiūros organizavimo ir tobulinimo klausimus,
 • periodiškai rengti klinikines konferencijas,
 • svarstyti naujų asmens sveikatos priežiūros technologijų įsigijimo klausimus.
Viešosios įstaigos Alytaus rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro slaugos tarybą sudaro:
Vyr. slaugos administratorė Kristina Vyšniauskienė,
Daugų PGSL vyr. slaugos administratorė Lina Makarevičienė,
Alovės medicinos punkto bendrosios praktikos slaugytoja Regina Grigaravičienė,
Punios medicinos punkto bendrosios praktikos slaugytoja Dalė Džervienė,
Makniūnų bendrosios praktikos gydytojo kabineto bendrosios praktikos slaugytoja Vilma Visockienė.
Slaugos tarybos veikla:
 • svarstyti pacientų slaugos organizavimo ir tobulinimo klausimus,
 • svarstomais klausimais teikti rekomendacinio pobūdžio pasiūlymus įstaigos administracijai.
Informacija atnaujinta 2022-06-01 21:40