Nemokamos paslaugos

Nemokamos paslaugos

Patvirtinta 2010 03 30
įsakymu Nr. V-15
   
Vidaus tvarkos taisyklės
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Viešosios įstaigos Alytaus rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro vidaus tvarkos taisyklės (toliau - Taisyklės) reglamentuoja viešosios įstaigos Alytaus rajono savivaldybės PSPC (toliau – įstaiga) vidaus tvarką, apibrėžia darbuotojų ir besilankančių joje pacientų santykius ir elgesį.
2. Įstaiga veikia vadovaudamasi Steigėjo patvirtintais įstatais, galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministro įsakymais, nacionaliniais, Europos ir tarptautiniais medicinos standartais (medicinos, higienos normomis), Alytaus rajono savivaldybės teisės aktais, reguliuojančiais įstaigos veiklą.
3. Be šių Taisyklių, įstaigos darbuotojų darbines funkcijas ir pareigas apibrėžia galiojančios darbuotojų darbo sutartys, saugos ir sveikatos instrukcijos, pareiginiai nuostatai (instrukcijos), įstaigos direktoriaus įsakymai, Kokybės vadybos sistemos procedūros.
4. Šių Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai.
5. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:
5.1. įstaiga - įstaiga, teisės aktų nustatyta tvarka turinti teisę teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas;
5.2. pacientas – asmuo, kuris naudojasi įstaigos teikiamomis paslaugomis, nepaisant to ar jis sveikas ar ligonis, ir gaudamas šias paslaugas turi teisės aktais nustatytas teises bei pareigas;
5.3. nepilnametis pacientas – pacientas iki 18 metų, išskyrus asmenis nuo 16 iki 18 metų, kuriuos teismas pripažino visiškai veiksniais (emancipuotais);
5.4. paciento atstovas – atstovas pagal įstatymą (tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai) ar atstovas pagal pavedimą. Atstovą pagal pavedimą pasirenka pacientas tai patvirtindamas savo parašu. Atstovo pagal pavedimą įgaliojimai įforminami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;
5.5. nemokamos paslaugos – tokios asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurios kompensuojamos iš valstybės ar savivaldybių biudžetų, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose, bei asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurios kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo lėšų, kaip tai nustatyta Sveikatos draudimo įstatyme ir dėl kurių Poliklinika turi sutartį su teritorine ligonių kasa, bei teikiamos tokia tvarka, kokią numato teisės aktai;
5.6. mokamos paslaugos – tokios asmens sveikatos priežiūros paslaugos, už kurias susimoka patys pacientai arba už juos gali mokėti kiti fiziniai arba juridiniai asmenys bei savarankiškos draudimo įstaigos taip, kaip numatyta teisės aktuose ar įstaigos direktoriaus įsakymuose.
     
II. PACIENTŲ KREIPIMOSI Į ĮSTAIGĄ IR APTARNAVIMO JOJE TVARKA
6. Pacientas dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų be siuntimo gali kreiptis į apylinkės vidaus ligų, vaikų ligų, šeimos medicinos gydytojus bei visus pirminio lygio specialistus, t. y. chirurgą, odontologą, akušerį - ginekologą, psichiatrą. Pacientai iš anksto gali registruotis atvykę į įstaigos registratūrą, paskambinę telefonu ar naudodamiesi internetine išankstinės registracijos programa.
7. Skubos tvarka priimami pacientai, kuriems reikalinga būtinoji medicinos pagalba. Kokių būsenų metu pacientams teikiama būtinoji medicinos pagalba nurodoma registratūroje esančiame segtuve bei internetinėje svetainėje adresu: www.pspc.lt
8. Nemokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos (išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugas) teikiamos tik patikrinus ar asmuo apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu.
9. Pacientai, atvykę į įstaigą, kreipiasi į Registratūrą ir pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą: Lietuvos Respublikoje galiojantį pasą, asmens tapatybės kortelę arba gimimo liudijimą (ne vyresni nei 18 metų).
10. Registruodamiesi atvykę į įstaigą, pacientai gauna vizito pas specialistą (chirurgą, akušerį-ginekologą, odontologą) taloną, kuriame nurodyta priėmimo data ir laikas, gydytojo pavardė, kabineto numeris. Registruojantis pas gydytoją psichiatrą, pacientai kreipiasi į psichikos centro registratūrą (II aukštas, tel. 8315-56886).
11. Registruodamiesi telefonu priėmimui pas gydytoją, pacientai Registratūros darbuotojui nurodo arba vardą, pavardę ir gimimo datą, arba asmens kodą, bei asmens sveikatos istorijos numerį (pageidautina). Pacientai privalo įsiminti ar užsirašyti Registratūros darbuotojo nurodytą priėmimo pas gydytoją datą ir laiką bei gydytojo kabineto numerį.
12. Registruodamiesi internetu, pacientai atlieka veiksmus, kurie nurodyti internetinės registracijos programoje ir įsimena arba atsispausdina pasirinkto priėmimo informaciją (data, laikas, kabineto numeris, gydytojo pavardė).
13. Jei pacientas pavėluoja į priėmimą pas gydytoją, jo priėmimas nėra užtikrinamas.
14. Jei dėl svarbių aplinkybių gydytojas aptarnauja pacientą ilgiau negu tam pacientui paskirtas laikas, kiti pacientai priimami vėlesniu nei nurodyta registracijoje laiku.
15. Jei pacientas negali atvykti į priėmimą nustatytu laiku, jis privalo:
15.1 apie tai pranešti paskambindamas telefonu į Registratūrą ir susitarti dėl kito priėmimo laiko;
15.2. anuliuoti savo internetinę registraciją ir pasirinkti kitą esantį laisvą priėmimo laiką.
16. Gydytojui susirgus ir nesant galimybės aptarnauti iš anksto pas jį užsiregistravusius jo pacientus bei nukreipti pas kitą specialistą, pastarieji apie tai informuojami registratorės skambučiu, jei yra nurodę aktualų kontaktinį telefono numerį. Gydytojui pakeitus specialybę ar išėjus dirbti į kitą gydymo įstaigą, tos apylinkės gyventojai direktoriaus įsakymu priskiriami kitam gydytojui.
17. Jei pacientas nėra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu (išskyrus būtinosios medicinos pagalbos atvejus), už gydytojo konsultaciją (pagal galiojančius paslaugų įkainius) turi susimokėti pats įstaigos kasoje.
18. Išankstinės internetinės registracijos atveju, paciento asmens sveikatos istorija ir kiti asmens sveikatos dokumentai nurodytam laikui turi būti pristatyti į gydytojo kabinetą (asmens sveikatos istorijas išrenka registratorės, o į kabinetus pristato atitinkamo kabineto slaugytoja).
19. Prireikus, paciento medicininius dokumentus iš vieno gydytojo kabineto į kitą gali pernešti tik medicinos darbuotojai. Medicinos darbuotojas, keičiantis paciento kompensuojamųjų vaistų pasą, privalo pateikti savo asmeninį dokumentą darbuotojui, atsakingam už kompensuojamųjų vaistų paso pakeitimą
20. Pasibaigus pacientų priėmimo laikui, asmens sveikatos istorijas ir kitus medicininius dokumentus medicinos darbuotojai grąžina į Registratūrą.
21. Pacientų kreipimosi į įstaigą tvarką be šių Taisyklių reglamentuoja ir kiti Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai, įstaigos direktoriaus įsakymai.
III. ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO ĮSTAIGOJE TVARKA
22. Įstaigoje teikiamos pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos, nurodytos galiojančioje įstaigos licencijoje.
23. Pirminio lygio nemokamos paslaugos teikiamos visiems pacientams, kurie yra prisirašiusių prie įstaigos gyventojų sąraše ir teisės aktų nustatyta tvarka yra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu.
24. įstaiga teikia nemokamas ir mokamas pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
24.1 Įstaigoje teikiamos šios nemokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos asmenims, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu ir prisirašiusiems prie įstaigos:
· Pirminės ambulatorinės šeimos gydytojo, vidaus ligų gydytojo, vaikų ligų gydytojo, gydytojo akušerio-ginekologo, chirurgo paslaugos;
· Suaugusiųjų ir vaikų ambulatorinės paliatyviosios pagalbos paslaugos;
· Pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos;
· Bendruomenės, bendrosios praktikos, vaikų slaugos paslaugos;
· Akušerės paslaugos;
· Socialinio darbuotojo paslaugos;
· Psichologo paslaugos;
· Stacionarinės palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos;
· Stacionarinės suaugusiųjų paliatyviosios pagalbos paslaugos;
· Odontologinės priežiūros (pagalbos) ir/ar burnos priežiūros paslaugos: gydytojo odontologo, gydytojo odontologo padėjėjo paslaugos;
· Teikiama būtinoji medicinos pagalba (pagal reikalą visiems Lietuvos Respublikos gyventojams);
· Profilaktiniai gyventojų sveikatos patikrinimai (tame tarpe profilaktinės gimdos kaklelio, mamogramų, prostatos, širdies-kraujagyslių, vaikų dantų silantavimoprograma ir kt.);
· Vaikų ir suaugusiųjų skiepijimas;
· Pacientų slaugymas namuose;
· Pacientų darbingumo medicininė ekspertizė bei laikinojo nedarbingumo pažymėjimų išdavimas;
· Siuntimų į neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą (NDNT) pildymas;
· Išrašų iš medicininės dokumentacijos ir kitų medicininių pažymų pildymas.
· Elektrokardiogramų užrašymas;
· Laboratorinių tyrimų atlikimas: bendras klinikinis kraujo, šlapimo tyrimas, glikemijos nustatymas kraujyje, gliukozės tolerancijos testo atlikimas, kalio, natrio, ureos, kreatinino, bendro cholesterolio kiekio kraujyje nustatymas.
Nemokamų medicininių paslaugų apimtis nustato Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintos galiojančios medicininės normos.
24.2 Įstaigoje teikiamos šios mokamos paslaugos, kurių teikimą ir apmokėjimą už jas reglamentuoja teisės aktai ir/ar įstaigos direktoriaus įsakymai:
Pacientai (išskyrus vaikus ir vyresnius asmenis, besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo bei profesinio lavinimo mokyklose ir socialiai remtiniems asmenims, kai jie pateikia socialinės paramos skyriaus atitinkamą pažymą) moka už plombines ir kitas odontologines medžiagas bei vienkartines priemones, atsižvelgiant į šių medžiagų ir priemonių galiojančias kainas, su kuriomis pacientas turi galimybę susipažinti;
· Sveikatos pažymų išdavimas asmenims, vykstantiems į užsienį, norintiems įsigyti civilinį ginklą, vairuotojams mėgėjams ir profesionalams, aviatoriams mėgėjams, garvežio mašinistams ir t.t.;
· Globos ir priežiūros paslaugos Daugų palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje;
· Stacionarinės slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugos (jeigu pacientas naudojosi šiomis paslaugomis daugiau negu 120 dienų).
25. Būtinoji medicinos pagalba teikiama nemokamai kiekvienam besikreipiančiam į įstaigą, nepriklausomai nuo jo gyvenamosios vietos ir socialinių garantijų.
26. Iškvietimai į namus vykdomi įstaigos direktoriaus įsakymuose nustatyta tvarka. Slaugytojai, vykdami vizitui į paciento namus, privalo šį vizitą užregistruoti žurnale, esančiame registratūroje.
27. Teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas nepilnamečiams pacientams, privalo dalyvauti jų įstatyminiai atstovai, tačiau jie savo veiksmais neturi teisės trukdyti dirbančiam personalui.
IV. PACIENTŲ TEISĖS IR PAREIGOS
28. Pacientų teisių negalima varžyti dėl jų lyties, amžiaus, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, įsitikinimų ar pažiūrų ar dėl kokių nors kitų įstatymais nepagrįstų aplinkybių.
29. Pacientams turi būti suteiktos kvalifikuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos.
30. Pacientai turi teisę gauti nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kompensuojamas iš privalomojo sveikatos draudimo lėšų ar iš valstybės ar savivaldybių biudžetų, kaip numato Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.
31. Pacientai turi teisę gauti informaciją apie įstaigoje teikiamas paslaugas ir galimybę jomis pasinaudoti. Su teikiamų nemokamų ir mokamų paslaugų sąrašu pacientai gali susipažinti skelbimų lentoje prie statistikos (I-as aukštas, kabinetas Nr. 149) bei prie kitų padalinių registratūrų.
32. Pacientai turi teisę laisvai pasirinkti (vaikams iki 16 m. ir neveiksniems asmenims parenka tėvai arba globėjai) arčiausiai jo gyvenamosios vietos esančią arba jam patogiau pasiekiamą vieną pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikiančią asmens sveikatos priežiūros įstaigą ir gydytoją taip, kaip numato teisės aktai.
33. Paciento pasirinkimas įforminamas prašymu registruotis gydymo įstaigoje, kuriame turi būti nurodoma: paciento vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, asmens kodas bei dokumento, patvirtinančio, kad pacientas apdraustas, serija ir numeris, kontaktinis telefonas. Asmuo (globėjas) už prisirašymo dokumentų tvarkymą įstaigai moka 1 (vieno) lito mokestį.( kvitas už sumokėtą mokestį atiduodamas pacientui, o šaknelė lieka buhalterijoje).
34. Įstaigos administracija gali svarstyti klausimą dėl paciento įrašymo į įstaigos aptarnaujamų gyventojų sąrašus ir turi teisę nesutikti teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugų už jos aptarnaujamos teritorijos ribų.
35. Apie apylinkės gydytojo pasikeitimą jam atostogaujant, susirgus ar keliant kvalifikaciją, prie jo prisirašę gyventojai informuojami jiems atvykus į įstaigą.
36. Pacientas, norėdamas pakeisti apylinkės gydytoją (šeimos, vidaus ligų ar vaikų ligų), statistikoje turi užpildyti Prašymą gydytis pas kitą gydytoją. Esant konfliktinei situacijai, sprendžia įstaigos administracija.
37. Pacientas, turėdamas siuntimą II-o ar III-o lygio specialisto konsultacijai, gali laisvai rinktis bet kurią šalies ambulatorinę arba stacionarinę asmens sveikatos priežiūros įstaigą.
38. Pacientas turi būti informuotas apie jį gydančio gydytojo ir slaugančio darbuotojo vardą, pavardę, pareigas.
39. Pacientas turi turėti galimybę susipažinti su įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis. Su visomis įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis pacientai gali susipažinti padalinių registratūrose bei įstaigos internetiniame tinklapyje. Be to, pacientai gali susipažinti su vidaus tvarkos taisyklių išrašais apie teikiamas mokamas ir nemokamas paslaugas, pacientų teises ir pareigas stenduose prie padalinių registratūrų.
40. Pacientas turi teisę į informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę.
41. Pacientui pageidaujant, jis turi būti supažindinamas su jo medicininiais dokumentais (supažindinti žodžiu gali gydantis gydytojas arba pacientas gali susipažinti su savo asmens sveikatos istorija statistikoje). Išskirtinais atvejais, kai tai iš esmės gali pakenkti paciento sveikatai ar net sukelti pavojų jo gyvybei (apie tai sprendžia jį gydantis gydytojas ar gydytojų konsiliumas), informacija neteikiama. Apie tokius informacijos teikimo ribojimus gydantis gydytojas pažymi asmens sveikatos istorijoje.
42. Pacientui pageidaujant, gydytojas jam privalo paaiškinti įrašų jo asmens sveikatos istorijoje reikšmę.
43. Pacientas turi teisę prašyti, kad jo lėšomis būtų padarytos jo medicinos dokumentų kopijos. Ši paciento teisė gali būti ribojama tik Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
44. Informacija nepilnamečiui pacientui, jo tėvams ar globėjams turi būti pateikta jiems suprantama forma. Jeigu yra nesutarimų tarp nepilnamečio paciento ir jo tėvų ar globėjų, tai diagnostikos ir gydymo metodikas parenka gydytojų konsiliumas, atsižvelgdamas į nepilnamečio paciento interesus.
45. Nepilnametis (nuo 16 iki 18 metų) pacientas, kuris, gydytojo nuomone, gali teisingai vertinti savo sveikatos būklę, turi teisę savarankiškai kreiptis ir spręsti dėl jam siūlomo gydymo. Gydantis gydytojas nepilnamečio tėvų ar globėjų prašymu turi informuoti nepilnamečio įstatyminius atstovus apie gydymą, tačiau, nepilnamečiui paprašius, tokia informacija gali būti ir nesuteikta, jeigu tai iš esmės gali pakenkti nepilnamečio paciento interesams, jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip. Jeigu nepilnametis yra hospitalizuotas, apie tai turi būti informuojami jo tėvai ar globėjai.
46. Pacientas negali būti gydomas ar jam teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos prieš jo valią, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymų nenustatyta kitaip. Paciento atsisakymas įforminamas teisės aktuose nustatyta tvarka.
47. Lietuvos Respublikos gyventojas, saugodamas savo sveikatą turi šias pareigas:
47.1. rūpintis savo ir savo nepilnamečių vaikų (įvaikių, globotinių) sveikata;
47.2. nepažeisti kitų asmenų ir pacientų teisių;
47.3. rūpintis savo sveikatos draudimu ir kreiptis į įstaigą tik įsitikinus, kad yra apdraustas (išskyrus būtinosios medicinos pagalbos atvejus), priešingu atveju - už paslaugas mokėti savo lėšomis;
47.4. vykdyti medicinos darbuotojų nurodymus, įskaitant gydymą, slaugą ir profilaktiką.
48. Lankydamasis įstaigoje pacientas privalo:
48.1. gerbti įstaigos darbuotojus ir kitus pacientus;
48.2. laikytis nustatytos registracijos ir priėmimo pas gydytojus tvarkos;
48.3. netrukdyti medicinos darbuotojams vykdyti savo pareigų;
48.4. laikytis viešosios tvarkos: netriukšmauti, nerūkyti, nevartoti alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, laikytis asmens higienos;
48.5. tausoti įstaigos turtą, už jo sugadinimą ar sunaikinimą atsakyti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
49. Pacientas privalo informuoti įstaigos darbuotojus (atvykęs į Registratūrą) apie pasikeitusį adresą ar kitus kontaktinius duomenis, pateikiant tai patvirtinančius asmens dokumentus.
50. Pacientas gydančiajam gydytojui ar slaugos specialistui turi suteikti visą teisingą informaciją apie ankstesnes ligas, operacijas, vartojamus (vartotus) vaistus, sveikatos būklės pasikeitimą gydymo metu, gydymo metodų netoleravimą ir pan., nes tik suteikęs visą išsamią informaciją apie save, pacientas gali tikėtis progresyvaus medicininio gydymo.
51. Pacientas savo sutikimą ar atsisakymą apie jam skiriamas sveikatos priežiūros paslaugas, patvirtina pasirašytinai asmens sveikatos istorijoje. Pacientui atsisakius sveikatos priežiūros paslaugų, gydantysis gydytojas privalo išaiškinti pacientui apie riziką sveikatai, bei perspėti apie galimas komplikacijas.
V. PACIENTO SIUNTIMO GYDYMUI Į STACIONARINĖS PAGALBOS GYDYMO ĮSTAIGĄ IR AMBULATORINEI II-O IR III-O LYGIO SPECIALISTO KONSULTACIJAI TVARKA
52. Paciento gydymo stacionarinėje įstaigoje arba ambulatorinei konsultacijai tikslingumą nustato jį gydantis gydytojas.
53. Esant būtinybei gydyti pacientą stacionare arba konsultuotis aukštesniame lygyje, gydantis gydytojas, vadovaudamasis Sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka, užpildo formą 027/a, „Išrašą iš medicininių dokumentų“ arba formą 028-1/a „Siuntimas tirti, konsultuoti ir gydyti“ ir atiduoda juos pacientui arba jo įgaliotam asmeniui. Tuomet pacientas gali vykti į rekomenduojamą bei savo pasirinktą gydymo įstaigą.
54. Pacientui atsisakius vykti stacionariniam gydymui arba ambulatorinei konsultacijai, gydytojas apie tai įrašo jo asmens sveikatos istorijoje, o pacientas tai patvirtina savo parašu.
VI. GINČŲ IR KONFLIKTŲ SU PACIENTAIS SPRENDIMO TVARKA
55. Kilus ginčui ar konfliktui tarp paciento ir gydytojo ar kito medicinos darbuotojo, nesutarimą sprendžia įstaigos administracija: direktorius arba pavaduotojas, arba padalinio vedėjas, arba vyr. slaugos administratorė priklausomai nuo esamos situacijos.
56. Jei įstaigos administracija negali priimti sprendimo dėl gydymo, tenkinančio abi puses - pacientą išklauso ir apžiūri gydytojų konsiliumas, kuris organizuojamas kitą artimiausią GKK darbo dieną.
57. Konsiliumo sprendimą pacientas gali apskųsti įstaigos direktoriui raštu. Atsakymas į raštišką kreipimąsi pateikiamas teisės aktų nustatyta tvarka.
58. Jei pacientas elgiasi agresyviai, grasina, yra apsvaigęs nuo alkoholio, toksinių ar narkotinių medžiagų, įstaigos medicinos personalas turi teisę iškviesti policiją.
59. Jei pacientas turi nusiskundimų dėl įstaigos darbo tvarkos arba yra nepatenkintas personalo teikiamomis paslaugomis ir bendravimo kultūra, juos gali pateikti žodžiu įstaigos administracijai jos priėmimo valandomis arba raštu skundų ir pageidavimų knygoje, kurią galima rasti įstaigos sekretoriate III-iame aukšte. Darbuotojai, minimi paciento raštiškame skunde, privalo susipažinti su skundo turiniu pasirašytinai.
60. Jeigu paciento netenkina įstaigos administracijos atsakymas ar sprendimas, pacientas turi teisę kreiptis į kitas valstybines institucijas teisės aktų nustatyta tvarka.
VII. INFORMACIJOS APIE SVEIKATOS BŪKLĘ TEIKIMO PACIENTUI IR JO ARTIMIESIEMS TVARKA
61. Visa informacija apie paciento sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, asmeninio pobūdžio informacija yra konfidenciali net ir po paciento mirties. Konfidencialios informacijos saugojimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai. Konfidenciali informacija gali būti suteikta kitiems asmenims tik turint raštišką paciento sutikimą, arba jei tai numato Lietuvos Respublikos įstatymai.
62. Neturint raštiško paciento sutikimo, informacija gali būti suteikta:
62.1. įstaigos darbuotojams, kurie gydo, tiria, slaugo, registruoja pacientą;
62.2. nepilnamečio paciento tėvams arba globėjams, išskyrus atvejus, kai tokios informacijos suteikimas gali pakenkti nepilnamečio paciento interesams;
62.3. apie pavojingus paciento ketinimus, keliančius grėsmę jo paties ar aplinkinių sveikatai ar gyvybei, - teisėtvarkos ar kitoms institucijoms, teisės aktų nustatyta tvarka turinčioms teisę gauti tokią informaciją;
62.4. reikalaujant teismui, prokuratūrai, policijai ar kitoms valstybės institucijoms, turinčioms teisę įstatymų nustatyta tvarka gauti tokią informaciją.
63. Visuomenės informavimo priemonių atstovai bendrauti su pacientu ar jį filmuoti /fotografuoti įstaigoje, jos padaliniuose ar jos teritorijoje gali tik informavę įstaigos administraciją bei gavę to paciento sutikimą.
VIII. ASMENS SVEIKATOS ISTORIJŲ IŠDAVIMO PACIENTUI AR KITIEMS FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS TVARKA
64. Asmens sveikatos istorija yra įstaigos dokumentas ir yra saugomas jos Registratūroje ar archyve. Nei pacientas, nei kiti asmenys neturi teisės patys šio dokumento laikyti (saugoti) ar išnešti iš įstaigos.
65. Pacientui pateikus raštišką prašymą, jo lėšomis (pagal įstaigoje galiojančius mokamų paslaugų įkainius) gali būti daromos asmens sveikatos istorijos kopijos ar jos išrašai.
66. Išrašas iš asmens sveikatos istorijos daromas nemokamai, jei pacientą gydantis įstaigos gydytojas siunčia jį tirti, konsultuoti ar gydyti į kitą gydymo įstaigą. Išraše turi būti pateikiama ne daugiau duomenų, negu būtina apibrėžtam tikslui pasiekti.
67. Pacientui persirašius į kitą gydymo įstaigą, jo asmens sveikatos istorija tai gydymo įstaigai išsiunčiama pagal pastarosios raštišką prašymą.
 
IX. ĮSTAIGOS DARBO LAIKAS
68. Istaigoje direktoriaus įsakymu nustatyta šešių darbo dienų savaitė. Asmens sveikatos priežiūros paslaugos įstaigoje teikiamos pirmadieniais - penktadieniais nuo7.00 val. iki 18.00 val. Pietų pertrauka įstaigoje numatyta 30 min. trukmės. Konkretus pietų pertraukos laikas kiekviename padalinyje nustatomas atsižvelgiant į patvirtintą darbo grafiką. Šeštadieniais nuo 9 val. iki 13 val. terapiniame skyriuje (adresas-Naujoji 48, Alytus) budi (teikia skubią pagalbą) šeimos arba vaikų ligų ir vidaus ligų gydytojas, gydytojas odontologas ir odontologo padėjėja bei slaugytojas Kitu metu skubi ir būtinoji pagalba prie įstaigos prisirašiusiems gyventojams teikiama Alytaus S. Kudirkos v. apskrities ligoninės priėmimo skyriuje pagal sudarytą sutartį.
69. Darbuotojai dirba pamainomis, pagal iš anksto patvirtintus darbo grafikus. Medicinos darbuotojų darbo grafikai skelbiami įstaigos internetinėje svetainėje, informacinėse lentose bei nurodomi ant kabinetų durų. Medicinos darbuotojams nustatyta 38,00 val. darbo savaitė.
70. Iškvietimai į namus registruojami darbo dienomis (pirmadieniais – penktadieniais) nuo 8,00 val. iki 12,00 val., o aptarnaujami ne vėliau kaip iki 18,00 val.
71. Įstaigos administracijos darbo laikas yra nuo 8.00 iki 17.00 val. (penktadieniais nuo 8.00 iki 14.30 val.), pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.30 val.
72. Darbuotojas pietų pertrauką naudoja savo nuožiūra. Jis šiuo laiku gali palikti darbo vietą arba pasilikti joje. Pacientai medicinos personalo pietų pertraukos metu neaptarnaujami.
73.Kasmetinės atostogos suteikiamos pagal kasmetinių atostogų suteikimo grafikus, patvirtintus įstaigos direktoriaus įsakymu. Atostogų grafikai sekantiems darbo metams patvirtinami iki einamųjų metų gruodžio 31 dienos. Darbuotojui norint atostogauti ne pagal patvirtintą kasmetinių atostogų suteikimo grafiką, rašomas motyvuotas prašymas direktoriui, prieš tai suderinus su padalinio vadovu ir vyr. slaugos administratore (jeigu tai liečia vidurinį medicinos personalą). Norint užtikrinti nepertraukiamą ir sklandų paslaugų gyventojams teikimą, laikotarpiu nuo gegužės 1-os dienos iki rugpjūčio 30-os dienos suteikiama kasmetinių atostogų dalis turi neviršyti 50% visų atostogų.
74. Darbuotojas, norintis išvykti darbo metu į trumpalaikius kvalifikacijos kėlimo seminarus ir konferencijas, taip pat asmeniniais reikalais tuo metu paliekant gaunamą darbo užmokestį, direktoriui rašo prašymą, prieš tai suderinus su padalinio vadovais ir vyr. slaugos administratore.
75. Darbuotojams, auginantiems du vaikus iki 12 metų, suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę), o auginantiems tris ir daugiau vaikų iki 12 metų – dvi dienos per mėnesį (arba atitinkamai sutrumpinamas darbo laikas keturiomis valandomis per savaitę), mokant darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį . Papildomų poilsio dienų suteikimo laikas suderinamas tarp darbuotojo ir administracijos.
X. DARBO DRAUSMĖ
74. Už darbo kodekso, LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymų, pareiginių nuostatų , saugos darbe bei šių vidaus darbo tvarkos taisyklių pažeidimus įstaigos direktorius gali skirti šias drausmines nuobaudas: pastabą, papeikimą, atleidimą iš darbo.
75. Prieš skirdamas drausminę nuobaudą, direktorius turi raštu pareikalauti , kad darbuotojas raštu pasiaiškintų dėl darbo drausmės pažeidimo. Jei per darbdavio ar administracijos nustatytą terminą be svarbių priežasčių darbuotojas nepateikia pasiaiškinimo, drausminę nuobaudą galima skirti ir be pasiaiškinimo.
76. Drausminė nuobauda skiriama įstaigos direktoriaus įsakymu ir darbuotojui apie tai pranešama pasirašytinai.
77. Už pavyzdingą pareigų atlikimą darbuotojai gali būti motyvuojami įstaigos administracijos numatyta tvarka.
78.Įstaigos darbuotojų pareigos:
· Laikytis darbo drausmės bei nustatyto darbo grafiko;
· Nepriekaištingai vykdyti savo pareiginius nuostatus, teisėtus administracijos reikalavimus;
· Žinoti higienos normas ir vykdyti jų reikalavimus;
· Tiriant ir gydant pacientus, vadovautis visuotinai pripažintais medicinos mokslo ir praktikos principais, ligų gydymo metodikomis ir įstaigoje patvirtintomis procedūromis;
· Naudojant tyrimo ar gydymo procese medicininę aparatūrą, prisilaikyti technologinių ir saugaus darbo bei priešgaisrinių taisyklių reikalavimų, ;
· Nepažeisti medicininės etikos normų;
· Informuoti pacientus apie įstaigos darbo tvarką, atliekamus tyrimus ir procedūras bei suteikti informaciją visais klausimais, susijusiais su paciento sveikata savo kompetencijos ribose;
· Gerbti paciento konfidencialumą ir jo orumą, viešose įstaigos vietose, kuriose gali girdėti kiti asmenys, neaptarinėti pacientų, jų sveikatos ir būklės. Esant reikalui, imtis priemonių, kurios pašalintų priežastis arba susidariusias sąlygas, trukdančias normaliai dirbti, keliančias grėsmę darbuotojų ir pacientų sveikatai ir gyvybei, įstaigos turtui
· Laikytis medicininių prietaisų, aparatų, įrangos ir kt. naudojimo taisyklių ir instrukcijų , nedirbti techniškai netvarkingomis darbo priemonėmis
· Savo darbo vietose palaikyti tvarką ir švarą, laikytis sanitarijos, higienos ir darbų saugos reikalavimų;
· Nuolat gilinti savo profesines žinias;
· Įstaigos darbuotojai darbo metu turi būti prisisegę identifikacines korteles, kuriose turi būti nurodytas darbuotojo vardas, pavardė ir pareigos.
· Pagrindinė įstaigos darbuotojo pareiga ir rūpestis – paciento sveikatos išsaugojimas bei atstatymas, todėl teikiant medicinines paslaugas, darbuotojas gali būti nukreipiamas dirbti ten, kur jo labiausiai reikia (jei tam neprieštarauja darbo kodekso reikalavimai).
XII. BENDROSIOS ĮSTAIGOS VIDAUS TVARKĄ IR DARBŲ SAUGĄ REGLAMENTUOJANČIOS NUOSTATOS
79. Įstaigos teritorija ir patalpos turi būti švarios, tvarkingos, reguliariai valomos.
80. Įstaigos patalpose rūkyti draudžiama.
81. Įstaigos darbuotojams darbo metu draudžiama būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar toksinių medžiagų.
82. Įstaigos darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, transportą, elektros energiją ir kitus materialinius išteklius.
83. Įstaigos elektroniniais ryšiais, programine įranga, biuro įranga, telefoniniais ryšiais ir kanceliarinėmis bei kitomis priemonėmis darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais.
84. Darbo vietoje privaloma laikytis darbų saugos, priešgaisrinės ir elektros saugos reikalavimų, vadovautis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu bei kitų teisės aktų, susijusių su darbų sauga, nuostatomis, įstaigos direktoriaus įsakymais.
85. Įstaigos darbuotojas gali pradėti darbą tik esant tvarkingiems įrenginiams ir tinkamai sutvarkytai darbo vietai.
86. Įstaigos darbuotojai savo veikla privalo nepažeisti ekologijos principų ir standartų, laikytis medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimų, privalo žinoti (pagal savo kompetenciją) reagentų sandėliavimo, išfasavimo ir transportavimo tvarką, nukenksminimo būdus.
87. Įstaigos darbuotojai, turintys tiesioginį kontaktą su pacientais, privalo dirbti vilkėdami švarią ir tvarkingą medicininę aprangą.
88. Įstaigos darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietoje pašaliniai asmenys būtų tik darbuotojui esant.
89. Įstaigos darbuotojas, paskutinis toje patalpoje baigęs darbą, turi sutvarkyti darbo vietą, išjungti elektros prietaisus, uždaryti langus ir užrakinti patalpas. Darbuotojas, paskutinis paliekantis įstaigos patalpas ir žinantis signalizacijos kodą, išeidamas privalo įjungti signalizaciją.bei ryte pirmutinis ateinantis – išjungti.
90. Įstaigos darbuotojai privalo užtikrinti pacientų asmens duomenų saugumą taip, kaip nustatyta teisės aktuose.
91. Įstaigos administracija neatsako už darbuotojų ir pacientų asmeninius daiktus, nesusijusius su tiesioginiu darbu ir paliktus darbo kabinetuose ir kitose vietose.
.XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
92. Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos.
93. Patvirtintos Taisyklės skelbiamos įstaigos informacinėse lentose bei sudaromos kitos galimybės su jomis susipažinti pacientams. Įstaigos darbuotojai savo susipažinimą su vidaus darbo tvarkos taisyklėmis patvirtina parašu.
94. Taisyklės gali būti keičiamos ir/ar papildomos pasikeitus įstaigos darbo organizavimui ar atitinkamiems teisės aktams.
Informacija atnaujinta 2021-09-01 07:55