Darbuotojų funkcijos

ADMINISTRATORĖS PAREIGOS
 • Informuoja įstaigos darbuotojus apie rengiamus susirinkimus, posėdžius, pasitarimus;
 • Rengia įsakymų projektus, pateikia direktoriui tvirtinti;
 • Atsako telefonu į klausimus, priima informciją, kurią perduoda direktoriui, priima ir perduoda informaciją faksu;
 • Registruoja gaunamus ir siunčiamus raštus, sistemina gaunamus dokumentus ir informaciją, ją perduoda vykdytojams, kontroliuoja vykdymo terminus;
 • Nepriima iš padalinių vedėjų ir atskirų vykdytojų nekokybiškai ir netvarkingai parengtų dokumentų, kuriuos reikia perduoti direktoriui;
 • Primena direktoriui apie būtinus darbus, dalyvavimus posėdžiuose, pasitarimuose;
 • Vykdo pastovią darbuotojų apskaitą;
 • Rengia darbuotojų pareigines instrukcijas;
 • Rengia dokumentus darbuotojų priėmimui į darbą, perkėlimui į kitą darbą ir jų atleidimui iš darbo, pildo darbo sutarčių registravimo žurnalus;
 • Pildo PSPC administracijos, ūkio skyriaus, gydytojų ir kito medicinos personalo darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
 • Sudaro darbuotojų kasmetinių atostogų grafikus ir kontroliuoja jų vykdymą;
 • Sudaro šeštadieninių budėjimų grafikus;
 • Sudaro darbuotojų darbo laiko grafikus;
 •  Rengia dokumentacijos planus, pateikia derinimui su įstaigos steigėju;
 • Užtikrina dokumentų saugumą, laikymą ir perdavimą į archyvą;
 • Veda duomenis medicinos elektroninėje tobulinimo sistemoje ,,METAS“;
 • Kontroliuoja reabilitacijos siuntimų apdorojimo sistemos duomenis (RSAP);
 • Atlieka kitus su administratoriaus funkcijomis susijusius direktoriaus nurodymus.
KOMPIUTERINIŲ SISTEMŲ SPECIALISTO PAREIGOS
 • Koordinuoja įstaigos padalinių veiklą, vykdant kompiuterinės technikos ir programinės įrangos diegimo programas ir kontroliuoja jų vykdymą.
 • Organizuoja  ir  prižiūri  įstaigos  ir jos  padalinių  kompiuterių tinklą,  nustato  įstaigos kompiuterių tinklo darbo sutrikimų priežastis ir organizuoja jų pašalinimą.
 • Atlieka programinės įrangos instaliavimo darbus.
 • Atlieka kompiuterių diagnostiką, vykdo eksploatacinius patikrinimus.
 • Prižiūri, reguliuoja, taiso ir derina vidutinio sudėtingumo kompiuterinę įrangą.
 • Paruošia kompiuterius vartojimui, pašalina kompiuterių bei jų periferinių įrenginių darbo
  sutrikimus.
 • Prižiūri ir pildo naują informaciją įstaigos internetinėje svetainėje.
 • Tvarko įstaigos duomenų bazes ir programas.
 • Atlieka sisteminę ir tinklinę programų priežiūrą.
 • Įgyja kompiuterinės technikos medžiagas ir įrenginius, vykdo įmonės kompiuterizacijos ir darbuotojų mokymo programas.
 • Kaupia informacinę ir mokomąją medžiagą kompiuterinės, programinės, sisteminės ir duomenų bazių panaudojimo klausimais.
 • Padeda įstaigos darbuotojams išmokti ir panaudoti kompiuterines programas, prižiūri ir tobulina naudojamas programas.
 • Kuria naujus įstaigos veiklos kompiuterinių programų modulius ir ryšius.
 • Kontroliuoja įstaigos duomenų bazių informacinį patikrinimą.
 • Vykdo įstaigos direktoriaus ar jo įgaliotų asmenų nurodymus įmonės kompiuterizacijos, sisteminės ir programinės įrangos panaudojimo klausimais.
VYRIAUSIO FINANSININKO PAREIGOS
 • tvarko buhalterinę apskaitą ir kontroliuoja, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai, užtikrina, kad apskaitos duomenys būtų teisingi ir laiku pateikiami;
 • tvarko buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus teisės aktus, privalo nuolat sekti jų pakeitimus, papildymus, naujų teisės aktų priėmimą, savarankiškai juos studijuoti.
 • pasirašo finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius;
 • rengia ir  pasirašo konsoliduotųjų finansinių ir konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius (kai jie sudaromi);
 • teikia pasiūlymus dėl apskaitos politikos, apskaitos registrų parinkimo, atsižvelgdamas į konkrečias sąlygas, buhalterinės apskaitos reikalavimus;
 • registruoja ūkines operacijas ir ūkinius įvykius;
 • rengia finansinių, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius, kitas pagal buhalterinės apskaitos duomenis sudaromas ataskaitas;
 • surašo ir pasirašo apskaitos dokumentus;
 • laiku apskaičiuoja sumoka ir deklaruoja privalomus mokėti mokesčius bei įmokas;
 • vykdo išankstinę finansų kontrolę, atsiskaitymų kontrolę - pasirašo ūkinių operacijų dokumentus, tuo patvirtindamas, kad:
 • ūkinė operacija yra teisėta;
 • dokumentai, susiję su ūkinės operacijos atlikimu, yra tinkamai parengti;
 •  ūkinei operacijai atlikti pakaks patvirtintų asignavimų;
 • vykdo kitą išankstinę finansų kontrolę, susijusią su ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų dokumentavimu: piniginių lėšų apskaita, įsiskolinimų apskaita, turto apskaita, apskaitos registrų sudarymu ir kompiuterine apskaitos sistema;
 • teikia buhalterinės apskaitos informaciją, jei reikia, - apskaitos dokumentus ir registrus direktoriui, valstybės kontrolės pareigūnams, auditoriams, mokesčių administratoriams, asignavimų valdytojams, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms;
 • saugomi buhalteriniai dokumentai, pagal reikalavimus įforminamos jų bylos ir laiku perduodamos į archyvą;
 • nedelsdamas informuoja direktorių ir (ar) jo pavedimu  kitą  asmenį  apie  atskleistus  neteisėtus    subjekto darbuotojų veiksmus (lėšų naudojimą ne pagal paskirtį,  neteisėtą turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo ir kt.);
 • privalo laikytis mokėjimų drausmės, atsiskaitant su kreditoriais;
 • tvarko ūkinės veiklos finansinių rezultatų apskaitą;
 • užkirsti kelią trūkumams ir neteisėtam piniginių lėšų, prekių ir materialinių vertybių naudojimui, finansinių ir ūkinių įstatymų pažeidimams;
 •  Dalyvauja direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų veikloje.
 • dalyvauja rengiant priemones įstaigos strateginiam veiklos planui ir įstaigos metinius veiklos planus;
 • atlieka kitas teisės direktoriaus pavestas funkcijas, susijusias su buhalterinės apskaitos tvarkymu ir finansinių, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių, statistinių ir kitų reikalingų ataskaitų.
BUHALTERIO PAREIGOS
 • apskaičiuoja įstaigos darbuotojų darbo užmokestį, darbo užmokestį už kasmetines atostogas, laikinojo nedarbingumo pašalpas, socialines išmokas, išskaičiuoja ir laiku perveda fizinių asmenų pajamų mokestį, valstybinio socialinio draudimo įmokas į fondus, kitas įmokas, atlieka mokėjimus į valstybinių ir kitų įstaigų, darbuotojų nurodytas banko sąskaitas;
 • sistemina duomenis į apskaitos registrus, žiniaraščius, paruošia avanso apyskaitas;
 • parengia Statistikos departamento, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo bei kitų suinteresuotų valstybinių institucijų reikalaujamos formos ataskaitas ir pažymas ir pateikia teisės aktų nustatytais atvejais;
 • užtikrina tikslų ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių įtraukimą į apskaitą pagal pateiktus pirminius dokumentus;
 • už­tik­rin­a, kad dar­bo už­mo­kes­čio ap­skai­tos ope­ra­ci­jos bū­tų įfor­mi­na­mos tin­ka­mai;
 • tvar­ko jam per­duo­tų griež­tos at­skai­to­my­bės blan­kų ap­skai­tą;
 • pri­im­a iš struk­tū­ri­nių pa­da­li­nių pir­mi­nius do­ku­men­tus, juos ap­do­ro­ja, pa­reng­ia su­ves­ti­nes ata­skai­tas.
 • sudaro žurnalą orderį Nr. 5;
 • ga­vus iš pa­da­li­nių va­do­vų dar­buo­to­jų dar­bo lai­ko ap­skai­tos ži­nia­raš­čius, ap­skai­čiuo­ja dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­tį bei ki­tas iš­mo­kas, už­pil­do at­ly­gi­ni­mų ži­nia­raš­tį;
 • re­gist­ruo­ja dar­bo už­mo­kes­čio ir ki­tų su dar­bo san­ty­kiais su­si­ju­sių iš­mo­kė­ji­mų do­ku­men­tus:
 • teikia darbo užmokesčio priskaitymo deklaracijas valstybinei mokesčių inspekcijai, valstybiniam socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriui;
 • teikia elektroninius pranešimus apie darbuotojų priėmimą, atleidimą ir kitas žinias, susijusias su darbuotojo darbo santykių pasikeitimu;
 • priima iš vairuotojų kelionės lapus, patikrina jų kokybišką užpildymą. Veda degalų ir tepalų apskaitą pas vairuotojus, sutikrina atskaitingų asmenų atsiskaitymą avanso apyskaitą už gautus grynus pinigus iš kasos, jų panaudojimą. Sudaro žurnalą orderį Nr.7;
 • tvarko žaliavų, kuro, elektros bei šilumos energijos panaudojimo apskaitą;
 • esant poreikiui, pagal savo profesinę kompetenciją teikia informaciją įstaigos darbuotojams, informuoja juos apie įstatymų ir kitų teisės aktų pasikeitimus, susijusius su darbo užmokesčio, darbo laiko, mokesčių apskaičiavimo tvarka ir kita;
 • tinkamai saugo apskaitos dokumentus ir registrus, pagal reikalavimus įformina jų bylas ir nustatyta tvarka perduoda į archyvą;
 • apie pastebėtus trūkumus ir pažeidimus praneša vyr. finansininkui;
 • nuolat gilina profesines žinias, kelia profesinę kvalifikaciją, seka informaciją apie naujausius finansinius pasikeitimus.
KASININKO PAREIGOS
 • at­liek­a kon­tro­li­nį pi­ni­gi­nių lė­šų per­skai­čia­vi­mą;
 • iš­ra­šo ir pa­si­ra­šo ka­sos pa­ja­mų ir iš­lai­dų or­de­rius bei ki­tus ka­sos ope­ra­ci­jų ap­skai­tos do­ku­men­tus;
 • atlieka piniginių lėšų ir vertybinių popierių priėmimo, apskaitos ir apsaugos operacijas pagal visas kasos apskaitos taisykles bei jų papildymus;
 • pildo kasos aparato dokumentus;
 • pildo kasos knygą, tikrina faktišką pinigų sumą su kasos knygoje nurodytais likučiais;
 • įneš­a pi­ni­gi­nes lė­šas į įstaigos są­skai­tą ban­kuo­se;
 • ka­sos pa­ja­mų ir iš­lai­dų do­ku­men­tų pa­grin­du pil­do ka­sos kny­gą, ap­skai­čiuoja ka­sos li­ku­tį, tik­rin­a fak­tiš­ką pi­ni­gų su­mos ati­ti­ki­mą ka­sos kny­go­je už­fik­suo­tiems li­ku­čiams;
 • pa­reng­ia ka­sos ata­skai­tą, už­tik­rin­a ata­skai­ti­nių duo­me­nų tei­sin­gu­mą;
 • da­ly­vau­ja įstaigos di­rek­to­riaus nu­sta­ty­ta tvar­ka  ka­sos in­ven­to­ri­za­ci­jo­je;
 • tin­ka­mai sau­go­ jo ži­nio­je esan­čius kasos do­ku­men­tus, įstaigoje nu­sta­ty­ta tvar­ka juos per­duo­da įstaigos ar­chy­vui;
 • nu­trau­kus dar­bo san­ty­kius, įstaigai per­duod­a vi­są do­ku­men­ta­ci­ją, ma­te­ria­li­nes bei pi­ni­gi­nes lė­šas, per­da­vi­mo fak­tą įfor­mi­na at­ski­ru ak­tu;
 • vyk­do ki­tus, su­si­ju­sius su tie­sio­gi­nė­mis ka­si­nin­ko pa­rei­go­mis, vy­riau­sio­jo finansininko nu­ro­dy­mus, kai ka­si­nin­ko nė­ra dar­bo vie­to­je (dėl li­gos, atos­to­gų, ko­man­di­ruo­tės ar pan.), jo pa­rei­gas lai­ki­nai ei­na ki­tas di­rek­to­riaus įsa­ky­mu pa­skir­tas dar­buo­to­jas.
 
VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGOS
 • sudaro išlaidų sąmatą (finansinį planą);
 • sudaro ir pateikia teritorinei ligonių kasai šias ekonomines ataskaitas:
 • asmens sveikatos priežiūros įstaigos stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų ataskaita;
 • asmens sveikatos priežiūros įstaigų ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų ataskaita;
 • atlieka sveikatos priežiūros įstaigos ūkinės-finansinės veiklos analizę, rašo aiškinamąjį raštą;
 • sudaro įstaigos padalinių pajamų ir faktinių išlaidų apskaitą;
 • veda atsiskaitymus su tiekėjais už įvairias prekes ir patarnavimus, atlyginimų pervedimus;
 • sudaro ir pateikia statistines ataskaitas statistikos dapartamentui;
 • dalyvauja materialinių vertybių ir piniginių lėšų inventorizacijoje, tikrina, ar inventorizacijos aprašai sudaryti teisingai;
 • tvarko visų įstaigos padalinių materialinių vertybių: medžiagų, medikamentų, kuro, pagrindinių priemonių, ūkinio, medicininio inventoriaus apskaitą, sudaro materialinių vertybių pajamų išlaidų apyvartos žiniaraščius, žurnalą orderį Nr. 8;
 • išrašo sąskaitas – faktūras už suteiktas paslaugas;
 • tiksliai apskaičiuoja su įstaigos turimu turtu susijusius mokėjimus į biudžetą, fondus, užpildo reikalaujamas formas;
 • vykdo Europos Sąjungos lėšomis finansuojamus projektus;
 • vadovaujantis Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymais ir kitais teisės aktais ruošia medikamentų ir kitų medicininių paslaugų normatyvus;
 • skaičiuoja mokamų paslaugų, tyrimų ir kitus ūkinės veiklos įkainius;
 • pagal kompetenciją vykdo kitus vyriausiojo finansininko nurodymus.
 
SVEIKATOS STATISTIKO PAREIGOS
 • Rengia ir apibendrina medicinos statistinę - ekonominę informaciją.
 • Kompiuterinėje programoje suveda duomenis pagal programas, juos apibendrina, rengia statistinio-ekonominio darbo suvestines, skaičiuoja rezultatus.
 • Kontroliuoja kasdieninės pacientų apskaitos pildymą, suderina su ambulatorinių ligonių registracijos žurnalu.
 • Dalyvauja pasitarimuose, konferencijose ir kituose renginiuose kompiuterizavimo ir statistikos klausimais, tobulina ir kelia kvalifikaciją.
 • Užsako įstaigai pagal poreikį medicininės apskaitos formas.
 • Tikrina ligos istorijas ir ambulatorinio gydymo korteles, esant trūkumams, jas grąžina   pataisymui.
 • Vykdo pagal prašymus dėl ambulatorinių kortelių, vaikų sveikatos raidos istorijos perdavimo išsiunčiamų/gaunamų ambulatorinių kortelių apskaitą.
 • Archyvuoja statistinius dokumentus, kompensuojamųjų vaistų pasus.
 • Parengia metines statistines ataskaitas.
 • Pildo gyventojų prirašymo, perrašymo prie įstaigos gydytojų dokumentus.
 • Išduoda gydytojams lipdukus.
 • Išduoda, keičia, prie įstaigos prisirašiusiems gyventojams kompensuojamųjų vaistų pasus.
 • Vykdo kompensuojamųjų vaistų pasų išdavimo, keitimo, anuliavimo apskaitą.
 • Vykdo gydytojų tapatybę patvirtinančių lipdukų apskaitą.
 • Saugoja asmens duomenų paslaptį.
 • Neatskleidžia, neperduoda tvarkomos informacijos ir nesudaro sąlygų įvairiomis priemonėmis su ja susipažinti nei vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas naudotis šia informacija tiek įstaigos viduje, tiek už jos ribų.
 • Praneša vadovui ir duomenų apsaugos įgaliotiniui apie kiekvieną įtartiną situaciją, kuri gali kelti grėsmę asmens duomenų saugumui.
 • Nustatyta tvarka pasitikrina sveikatą.
 • Laikosi įstaigoje patvirtinto elgesio kodekso reikalavimų.
 • Atlika kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytas pareigas bei su sveikatos statistiko funkcijomis susijusius direktoriaus nurodymus.
AMBULATORIJOS VEDĖJO PAREIGOS
 • Planuoja ambulatorijos veiklą, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja ambulatorijos darbuotojų darbą;
 • Rūpinasi ambulatorijos funkcionavimu, organizuoja jos veiklą ir už ją atsako.
 • Organizuoja ambulatorijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų sveikatos priežiūrą, jos plėtojimą;
 • Organizuoja aptarnaujamos teritorijos sveikatos programų įgyvendinimą;
 • Užtikrina, kad visi ambulatorijos darbuotojai laikytųsi darbo drausmės, profesinės etikos ir deontologijos principų.
 • Užtikrina ambulatorijoje teikiamų gydymo ir slaugos paslaugų kokybę.
 • Užtikrina tinkamą ir savalaikį darbo grafikų sudarymą, teisingą darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymą, pavestų užduočių ir teisės aktų reikalavimų vykdymą.
 • Užtikrina nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų prevencijos priemonių įgyvendinimą, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymąsi ambulatorijoje.
 • Užtikrina įstatymų įgyvendinimą ir norminių aktų bei direktoriaus įsakymų vykdymą ambulatorijoje.
 • Nagrinėja gyventojų skundus ir pasiūlymus ambulatorijos veiklos klausimais;
 • Teikia įstaigos direktoriui siūlymus:
 • dėl darbuotojų pavadavimų nedarbingumo, kasmetinių atostogų laikotarpiu, drausminių nuobaudų skyrimo, darbuotojų skatinimo;
 • dėl ambulatorijos bei jos teritorijoje esančių medicinos punktų darbo organizavimo;
 • dėl ambulatorijos funkcionavimo ir jos išlaikymo;
 • Teikia siūlymus įstaigos direktoriui dėl naujų paslaugų įvedimo ar apimties mažinimo.
 • kitais organizaciniais savo kompetencijos klausimais.
 • Vykdo kitas pareigas, susijusias su ambulatorijos veikla, priskirtas atskiru direktoriaus įsakymu.
GYDYTOJO ODONTOLOGO PAREIGOS
 • tobulina savo profesinę kvalifikaciją Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
 • teikia būtinąją medicinos pagalbą;
 • užtikrina pacientų odontologinio gydymo tęstinumą ir stebėjimą;
 • laikosi Odontologų profesinės etikos kodekso, gerbti pacientų teises;
 • taiko teisėtus ir pažangius profilaktikos, diagnostikos ir gydymo metodus bei medicinos technologijas, naudoti medicinos prietaisų saugos techninio reglamento reikalavimus atitinkančius medicinos prietaisus;
 • informuoja pacientą apie jo sveikatos sutrikimus, gydymą ir jo eigą bei kitas teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas;
 • teikia informaciją apie pacientų sveikatos būklę, diagnozę ir gydymą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, nustatyta tvarka teikia statistikos ir kitus privalomus atskaitomybės duomenis;
 • tvarko odontologijos praktikos dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka, analizuoja savo darbo rezultatus;
 • laikosi odontologijos praktikos licencijavimo taisyklių;
 • vykdo gydytojo odontologo praktikos veiklą pagal savo profesinę kompetenciją, laikydamasis nustatytų profesinių pareigų, vadovaujasi galiojančiais teisės aktais bei norminiais dokumentais;
 • skatina sveiką gyvenseną, ligų prevencijos ir sveikatos tausojimo bei ugdymo priemones.
 • darbe nevartoja alkoholinių gėrimų ir narkotinių medžiagų bei nedirba apsvaigus nuo jų;
 • nustatyta tvarka pasitikrina sveikatą;
 • laikosi įstaigoje patvirtinto etikos kodekso reikalavimų
 • pildo įstaigoje naudojamas informacines sistemas: ambulatorinių paslaugų apskaitos posistemė, ir kitos planuojamos įdiegti posistemės ir programos;
 • atlika kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytas pareigas bei su gydytojo odontologo funkcijomis susijusius direktoriaus nurodymus.
AKUŠERIO GINEKOLOGO PAREIGOS
 • teikti būtinąją medicinos pagalbą;
 • kvalifikuotai tirti, diagnozuoti, gydyti ligas, atlikti operacijas, rekomenduoti ir organizuoti profilaktikos priemones, užtikrinti teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę pagal kompetenciją, nurodytą medicinos normoje MN 64:2008, ir jos pakeitimuose;
 • taikyti Lietuvos Respublikoje tik įteisintus tyrimo, diagnostikos ir gydymo metodus;
 • naudoti tik medicinos prietaisų saugos techninio reglamento reikalavimus atitinkančius medicinos prietaisus; medicinos prietaisai turi būti instaliuojami, naudojami ir prižiūrimi vadovaujantis Lietuvos medicinos norma MN 101:2003;
 • propaguoti sveiką gyvenseną, ligų prevencijos ir sveikatos tausojimo bei ugdymo priemones;
 • pacientą atsiuntusiam gydytojui raštu pranešti konsultacijos rezultatus, tyrimo duomenis, rekomendacijas;
 • bendradarbiauti su kitais asmens bei visuomenės sveikatos priežiūros, slaugos ir socialinės rūpybos darbuotojais bei specialistais;
 • nepriskirtais jo kompetencijai atvejais laiku siųsti pacientą konsultuotis ir gydytis pas atitinkamos srities specialistą;
 • vykdyti privalomąsias sveikatos programas;
 • Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka teritoriniam visuomenės sveikatos centrui pranešti apie išaiškintą ūmią infekcinę ligą, apsinuodijimą toksinėmis medžiagomis, sanitarijos epidemiologijos režimo pažeidimą, o Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai – apie nepageidaujamas vaistų sukeliamas reakcijas;
 • tinkamai tvarkyti medicinos praktikos dokumentus, teikti statistikos ir kitą informaciją Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir analizuoti savo darbo rezultatus;
 • paaiškinti gydytojo akušerio ginekologo praktikos aplinkybes Sveikatos apsaugos ministerijos, teisėsaugos institucijų prašymu;
 • laikytis gydytojo profesinės etikos principų, gerbti pacientų teises ir jų nepažeisti;
 • nuolat tobulinti profesinę kvalifikaciją Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
 • laikytis medicinos praktikos licencijavimo taisyklių;
 • darbe nevartoti alkoholinių gėrimų ir narkotinių medžiagų bei nedirbti apsvaigus nuo jų;
 • nustatyta tvarka pasitikrinti sveikatą;
 • pildyti įstaigoje naudojamas informacines sistemas: ambulatorinių paslaugų apskaitos posistemė, reabilitacijos siuntimų apdorojimo posistemė ir kitos įdiegtos ar planuojamos įdiegti posistemės ir programos;
 • atlikti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų  nustatytas pareigas bei su gydytojo akušerio ginekologo funkcijomis susijusius direktoriaus nurodymus;
GYDYTOJO CHIRURGO PAREIGOS
 • taikydamas Lietuvoje įteisintus tyrimo metodus, diagnozuoti chirurgines ligas, gydyti pacientus, kuriems įtariama ar nustatyta chirurginė liga, rekomenduoti jiems profilaktikos priemones;
 • paciento tyrimo, gydymo, profilaktinio darbo rezultatus žymėti medicinos dokumentuose;
 • nustatyta tvarka teikti statistikos ir kitus privalomuosius duomenis, registruoti ir pranešti teritoriniam visuomenės sveikatos centrui apie išaiškintą infekcinę, lytiškai plintančią ligą, apsinuodijimą maistu bei profesinį apsinuodijimą arba apie infekcinių ligų užkrato nešiotojų, esančių namuose, sanitarinio-epidemiologinio režimo pažeidimą;
 • per penkerius metus išklausyti teisės aktų nustatytą kvalifikacijos kėlimo kursų valandų skaičių;
 • laikytis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų;
 • nustatyta tvarka teikti statistikos ir kitus privalomuosius atskaitomybės duomenis Sveikatos apsaugos ministerijai, savivaldybės ir apskrities gydytojui, visuomenės sveikatos centrui ir kitoms sveikatos priežiūros įstaigoms bei teisėsaugos institucijoms;
 • atlikti laikinojo nedarbingumo ekspertizę teisės aktų nustatyta tvarka;
 • vadovautis medicinos etikos ir deontologijos taisyklėmis, gerbti pacientų teises, saugoti jų medicinines paslaptis įstatymo nustatyta tvarka;
 • teikti būtinąją medicinos pagalbą ištikus traumai, apsinuodijus bei  susirgus ūminėmis ligomis.
 • žinoti kenksmingus gydytojo chirurgo darbo veiksnius, laikytis pačiam ir reikalauti kitų laikytis saugaus darbo taisyklių;
 • nepriskirtais jo kompetencijai  atvejais siųsti pacientą konsultuotis ir gydytis pas atitinkamos srities specialistą;
 • nustatyta tvarka pranešti policijai apie sužeidimus šaltuoju, šaunamuoju ginklu ir kitus smurtinius sužalojimus;
 • propaguoti sveiką gyvenseną, ligų prevencijos ir sveikatos tausojimo bei ugdymo priemones;
 • vykdyti privalomąsias sveikatos programas;
 • bendradarbiauti su kitais asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros, slaugos ir socialinės rūpybos darbuotojais bei specialistais.
 • darbe nevartoti alkoholinių gėrimų ir narkotinių medžiagų bei nedirbti apsvaigus nuo jų;
 • nustatyta tvarka pasitikrinti sveikatą;
 • pildyti įstaigoje naudojamas informacines sistemas: ambulatorinių paslaugų apskaitos posistemė, reabilitacijos siuntimų apdorojimo posistemė ir kitos įdiegtos ar planuojamos įdiegti posistemės ir programos;
 • atlikti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytas pareigas bei su gydytojo chirurgo funkcijomis susijusius direktoriaus nurodymus.
GYDYTOJO PSICHIATRO PAREIGOS
 • teikti būtinąją medicinos pagalbą;
 • nepriskirtais gydytojo psichiatro kompetencijai atvejais siųsti pacientą konsultuotis ir gydytis pas atitinkamos srities specialistą;
 • bendradarbiauti su kitais asmens bei visuomenės sveikatos priežiūros, slaugos ir socialinės rūpybos darbuotojais bei specialistais;
 • propaguoti sveiką gyvenseną, psichikos sutrikimų prevencijos ir psichikos sveikatos tausojimo bei ugdymo priemones;
 • įgyvendinti privalomąsias sveikatos priežiūros programas;
 • laikytis gydytojo profesinės etikos principų, gerbti pacientų teises ir jų nepažeisti;
 • tobulinti profesinę kvalifikaciją teisės aktų nustatyta tvarka;
 • laikytis Medicinos praktikos licencijavimo taisyklių;
 • tvarkyti medicinos praktikos dokumentus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
 • paaiškinti gydytojo psichiatro praktikos aplinkybes Sveikatos apsaugos ministerijos, teisėsaugos institucijų prašymu;
 • taikyti tik įteisintus Lietuvoje tyrimo, diagnostikos ir gydymo metodus;
 • atlikti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų  nustatytas pareigas bei su gydytojo psichiatro funkcijomis susijusius direktoriaus nurodymus;
 • šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas įstaigos direktoriui.
 
ŠEIMOS GYDYTOJO PAREIGOS
 • teikti būtinąją medicinos pagalbą visiems besikreipiantiems pacientams teisės aktų nustatyta tvarka;
 • atlikti bendruomenės sveikatos priežiūrą pagal kompetenciją;
 • savarankiškai diagnozuoti ligas, gydyti pacientus pagal Lietuvos medicinos normos MN14:2005 “Šeimos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė” reikalavimus, tolimesnius pakeitimus ir papildymus bei rekomenduoti profilaktikos priemones. Paciento tyrimo, gydymo, profilaktinio darbo rezultatus įrašyti į medicinos dokumentus;
 • konsultuotis su atitinkamu specialistu arba siųsti pas jį pacientą;
 • pranešti teritoriniam visuomenės sveikatos centrui apie išaiškintą arba įtariamą ūmią registruojamąją užkrečiamąją ligą, apsinuodijimą maistu bei profesinį apsinuodijimą arba namuose esantį sergantįjį infekcine liga bei infekcinių ligų užkratų nešiotoją, sanitarijos-epidemiologijos režimo pažeidimą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
 • pranešti policijai apie sužeidimus šaltuoju, šaunamuoju ginklu arba kitus smurtinius sužalojimus, įtariamą vaikų nepriežiūrą, vaikų ir globojamų asmenų smurtą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
 • teikti reikiamus duomenis valstybės ir savivaldybių institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
 • teikti statistines ir kitas privalomas atskaitomybės žinias Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
 • propaguoti sveiką gyvenseną, sveikatos ugdymo ir ligų profilaktikos priemones;
 • laikytis medicinos etikos ir deontologijos reikalavimų;
 • bendradarbiauti su kitais darbuotojais, atliekančiais pirminę asmens sveikatos priežiūrą ir teikiančiais socialinę pagalbą;
 • direktoriaus nustatyta tvarka teikti šeimos gydytojo paslaugas namuose;
 • darbe nevartoti alkoholinių gėrimų ir narkotinių medžiagų bei nedirbti apsvaigus nuo jų;
 • nustatyta tvarka pasitikrinti sveikatą;
 • pildyti įstaigoje naudojamas informacines sistemas: ambulatorinių paslaugų apskaitos posistemė, reabilitacijos siuntimų apdorojimo posistemė ir kitos įdiegtos ar planuojamos įdiegti posistemės ir programos;
 • atlikti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytas pareigas bei su šeimos gydytojo funkcijomis susijusius direktoriaus nurodymus.
BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJO PAREIGOS
 • versdamasis slaugos praktika laikytis teisės aktuose nustatytų reikalavimų;
 • pagal kompetenciją teikti būtinąją medicinos pagalbą;
 • teikti kokybiškas slaugos paslaugas;
 • tvarkyti slaugos dokumentaciją ir teikti statistikos ir kitus privalomosios atskaitomybės duomenis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
 • vykdyti saugos darbe taisyklių ir higienos normų reikalavimus;
 • laikytis slaugos profesinės etikos principų, gerbti pacientų teises ir jų nepažeisti;
 • laikytis įstaigoje patvirtinto etikos kodekso reikalavimų;
 • pastebėjęs kito sveikatos priežiūros specialisto padarytą klaidą, nedelsdamas turi informuoti tą klaidą padariusį asmenį ir jo tiesioginį vadovą;
 • teikti informaciją apie paciento sveikatą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
 • tobulinti profesinę kvalifikaciją Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
 • laikytis licencijuojamos veiklos – slaugos praktikos – sąlygų;
 • naudoti medicinos prietaisų saugos techninio reglamento reikalavimus atitinkančius medicinos prietaisus, kurie instaliuojami, naudojami ir prižiūrimi vadovaujantis Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašu;
 • bendradarbiauti su sveikatos priežiūros ir kitais specialistais;
 • atlikti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytas pareigas;
 • darbe nevartoti alkoholinių gėrimų ir narkotinių medžiagų bei nedirbti apsvaigus nuo jų;
 • nustatyta tvarka pasitikrinti sveikatą;
 • pildyti įstaigoje naudojamas informacines sistemas: ambulatorinių paslaugų apskaitos posistemė ir kitas įdiegtas ar planuojamas įdiegti posistemes ir programas;
 • atlikti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytas pareigas bei su bendrosios praktikos slaugytojo funkcijomis susijusius direktoriaus nurodymus.
VYR. SLAUGOS ADMINISTRATORĖS PAREIGOS
 • organizuoja įstaigos slaugos personalo darbą;
 • organizuoja visapusišką ir kvalifikuotą slaugos paslaugų teikimą (tame tarpe ir stacionarinių) prie įstaigos prisirašiusiems pacientams;
 • gerai išmano slaugos ypatumus, gerina teikiamų slaugos paslaugų kokybę, tobulina darbo organizavimą, sprendžia iškilusias problemas;
 • teikia pasiūlymus darbo organizavimo srityje direktoriui, gydymo tarybai;
 • organizuoja savalaikį pirmos ir skubios medicinos pagalbos teikimą savo kompetencijos ribose;
 • kontroliuoja slaugos personalo medicininės dokumentacijos pildymo kokybę;
 • tikrina aseptikos ir antiseptikos principų, higienos normų laikymąsi;
 • kontroliuoja kaip laikomasi įstaigos vidaus tvarkos taisyklių;
 • vykdo darbų saugos taisyklių reikalavimus;
 • laikosi pati ir to reikalauja iš slaugos personalo darbe vadovautis medicininės etikos ir deontologijos principais;
 • įvertina slaugos personalo poreikį kvalifikacijos kėlimui bei tobulinimuisi, planuoja ir numato būtinas priemones šiems tikslams pasiekti;
 • tobulina personalo mokymą, reguliariai organizuoja slaugos personalo susirinkimus, kuriuose aptaria iškilusias problemas, kvalifikacijos kėlimo klausimus ir t.t.;
 • stengiasi darniai dirbti įstaigos administracijos komandoje, bendradarbiauti su šeimos gydytojais ir kitais specialistais, organizuojant slaugos personalo darbą;
 • ruošia jaunesniojo ir viduriniojo medicinos personalo darbo grafikus ir tabelius bei savalaikiai juos pristato į buhalteriją, išskyrus atostogų grafikus;
 • sudarinėja ir atnaujina bei pateikia direktoriui tvirtinti padalinių vyr. slaugytojų bei kito slaugos ir jaunesniojo personalo pareiginius nuostatus ir atlieka jų vykdymo kontrolę;
 • kontroliuoja spirito, medikamentų laikymą, jų teisingą apskaitą ir panaudojimą;
 • organizuoja savalaikį I-os medicininės pagalbos medikamentų rinkinių įstaigos procedūriniuose kabinetuose komplektaciją ir pakeitimą, pasibaigus jų galiojimo laikui.
Informacija atnaujinta 2020-09-21 13:58